Disclaimer

Algemeen

Wolverine Tube Europe B.V. (Kamer van Koophandel: 08090867), hierna te noemen WTE, verleent u hierbij toegang tot wolverine-tube.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. WTE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Als u problemen ondervindt op onze Website, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. Wij zullen dan ons uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Elektronische communicatie

U kunt ons op verschillende manieren bereiken, nu en in de toekomst. Onder andere via de Website en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder 'encryptie' via het open internet naar ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Beperkte aansprakelijkheid

WTE spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bieden wij de informatie op de Website aan als een service. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan iedereen die toegang heeft tot het internet. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. WTE is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de Website biedt of gebruik van de Website zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het gebruik van de Website is dan ook geheel voor eigen risico. Wij zijn ook niet aansprakelijk wanneer de Website (tijdelijk) niet beschikbaar is.
De op de Website beschreven materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WTE.
Wij betrachten steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze Website. Dit betekent echter niet dat wij kunnen garanderen dat de informatie op de Website altijd juist, actueel of volledig is. Wanneer op de Website hyperlinks worden aangeboden, betekent dit niet dat wij de via deze links aangeboden diensten of producten aanbevelen. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WTE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin kunnen wij de juistheid van de informatie op die websites garanderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden ons uitdrukkelijk het auteursrecht en dat van onze licentiegevers voor op alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de Website.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WTE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. U kunt uw verzoeken hieromtrent per e-mail aan ons richten.

Andere

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op de Website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van de Website en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.